ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ŞÛRASI İLE ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

5 Eylül 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28402

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ŞÛRASI İLE ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU

VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre ve Şehircilik Şûrası ile çevre ve şehircilikle ilgili konulardaçalışma gruplarının oluşturulması ve bunların görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Çalışma grubu: Özel ihtisas, bilim ve/veya mühendislik çalışma gruplarını,

ç) Genel Kurul: Tabii üyeler, seçimle gelen üyeler ile davetli üyelerden oluşan Kurulu,

d) Şûra: Çevre ve Şehircilik Şûrasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şûranın Oluşumu, Görevleri ve Üyeler

Şûranın oluşumu

MADDE 4  (1) Şûra, Bakanın başkanlığında Bakanlıkça belirlenen üyelerden oluşur. Bakan tarafından şûra başkanlığını yürütmek üzere İstişare Komisyonu Başkanı da görevlendirilebilir.

Şûranın görevleri

MADDE 5  (1) Şûra, Bakanlıkça değerlendirilmek üzere, Bakanlık görev alanına giren konulara ilişkin olarak incelemeler yapmak, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek, uygulamadan kaynaklanan sorunları belirlemek ve buna ilişkin çözüm önerileri sunmak gibi çalışmaları yürütür.

Üyeler

MADDE 6  (1) Şûra üyeleri Bakan onayı ile kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektör temsilcilerinin çevre ve şehircilik ile ilgili alanlarda çalışmaları ile tanınmışuzman ve yöneticilerinden oluşturulur. İstişare Komisyonunun üyeleri Şûranın da doğal üyeleridir.

(2) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından Şûra gündemine göre belirlenecek yönetici ve ilgili uzman personel de üye olarak görevlendirilebilir.

(3) Şûra üye sayısı üç yüz kişiyi geçemez. Bu sayı Bakan onayı ile en çok yüzde yirmi nispetinde artırılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İstişare Komisyonu, Gündem, Şûra Komisyonları ve Toplantı Çağrısı

İstişare komisyonu

MADDE 7  (1) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin çalışma yapmak, politikalar belirlemek, bu politikaların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmak ve mevzuat düzenlemeleri hakkında tavsiye niteliğinde karar almak, Şûra gündeminin oluşturulmasına ilişkin önerilerde bulunmak üzere İstişare Komisyonu oluşturulur.

(2) İstişare Komisyonu bir başkan ve dört üyeden oluşur. İstişare Komisyonu Başkanlığına ve üyeliklerine, Bakanlığın görev alanına ilişkin çalışmalarda bulunan kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve meslek kuruluşlarındaçalışanlar ile akademisyenler arasından Bakan tarafından görevlendirme yapılır. İstişare Komisyonunun görev süresi Bakanca belirlenir.

(3) İstişare Komisyonu, görevlendirmeyi müteakip ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlar, Bakanın talimatı veya İstişare Komisyonu Başkanının çağrısı üzerine toplanır ve gündemdeki konuları görüşür. İstişare Komisyonunun taslak gündemi ve sekretarya çalışmaları İstişare Komisyonu Başkanının da görüşü alınarak Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülür.

Şûra gündeminin tespiti

MADDE 8  (1) Şûra toplantısı gündemi, Strateji Geliştirme Başkanlığının teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir. Şûra toplantısı gündemi belirlenirken İstişare Komisyonunun önerisi de alınabilir.

Şûra komisyonlarının oluşturulması ve çalışmaları

MADDE 9  (1) Şûra gündeminin belirlenmesini izleyen otuz gün içinde Strateji Geliştirme Başkanlığının teklifi ve Bakanın onayı ile Şûra komisyonlarının sayısı, çalışma konusu ve üye yapıları belirlenir. Her Şûra komisyonunda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin dengeli temsili göz önünde bulundurulur. Komisyon üyeleri otuz temsilciden fazla olamaz. Gerekli hallerde komisyonüyelerinin sayısı Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile en çok yüzde yirmi nispetinde artırılabilir. Komisyonlar, gündem konusu ile ilgili çalışmalar için ilk toplantılarında bir başkan, iki başkan yardımcısı ile üç raportör seçerler ve çalışma programı hazırlarlar. Komisyonlar, hazırlanan program gereği toplanarak, çalışmalarını doksan günü geçmeyecek şekilde tamamlarlar. Komisyonlar gerekli gördükleri hallerde bir komisyon üyesinin başkanlığında alt komisyonlar kurabilirler ve bu alt komisyonlarda komisyon üyeleri dışında uzmanlar da görevlendirilebilir.

(2) Komisyon toplantılarında kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafçoğunluğu sağlamış sayılır.

Şûra toplantısı çağrısı

MADDE 10  (1) Şûra toplantısına ilişkin çağrı Bakan tarafından yapılır ve Şûra komisyon raporlarının hazırlanarak sekretaryaya teslim edilmesini izleyen otuz gün içinde Şûra Başkan ve üyelerine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şûra Toplantısı, Sonuç Bildirgesi, Kararlar ve Sekretarya

Şûra toplantısı

MADDE 11  (1) Şûra, Bakanın başkanlığında üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Şûranın açılışı Bakan tarafından yapılır. Bakan tarafından görevlendirilmiş olması halinde Şûra Başkanlığını, İstişare Komisyonu Başkanıyürütür. Açılışın ardından toplantıların yönetiminde Başkana yardımcı olmak üzere üyeler arasından üç başkan vekili ile dört raportör seçilir ve başkanlık divanı oluşturulur.

(2) Oturumlarda görüşülecek Şûra komisyonu raporları özeti başkanlık divanınca okutulur ve söz almak isteyenüyelerin tümünün görüşünü belirtmesi ile görüşmeler tamamlanır ve oylama yapılır. Şûra komisyonu raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul veya ret şeklinde oy kullanır. Çekimser oy kullanılmaz.

(3) Şûra toplantıları iki günden az, beş günden fazla olamaz.

(4) Şûra toplantılarının dört yılda bir yapılması esas olmakla birlikte, Bakan gerekli gördüğü durumlarda Şûrayıolağanüstü toplantıya çağırabilir.

Şûra sonuç bildirgesi

MADDE 12  (1) Şûra çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi Başkanlık Divanı ve Şûra komisyonu başkanlarınca müştereken hazırlanır ve Bakan tarafından kamuoyuna açıklanır.

Şûra kararlarının uygulanması

MADDE 13  (1) Bakanlığı doğrudan ilgilendiren Şûra kararları önem ve önceliğine göre uygulama programlarına konulur. Diğer Bakanlıklar ile ilgili hususların uygulama programlarına alınması için ilgili Bakanlıklaraönerilerde bulunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Şûra Genel Sekreteri ve Görevleri

Şûra genel sekreteri, sekreter yardımcıları ve raportörlerin görevlendirilmesi

MADDE 14  (1) Strateji Geliştirme Başkanlığının teklifi ve Bakanın onayı ile bir genel sekreter ve beş genel sekreter yardımcısı görevlendirilir. Şûra genel sekreterine yardımcı olmak üzere ilgili birimlerden yeterli sayıda raportörgörevlendirilebilir.

(2) Genel Sekreterin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Şûra üyelerinin oluşturulması ile ilgili çalışmaları yapmak.

b) Şûra bütçesini hazırlamak.

c) Şûra çalışma takvimini Bakanın onayına sunmak.

ç) Açılış ve kapanış törenleriyle diğer sosyal ve kültürel faaliyetleri, karşılama, ağırlama ve ulaşım hizmetlerini planlamak, Bakanlık birimleri arasında yardımlaşma, iş birliği ve koordine sağlamak üzere Bakan emirlerini hazırlatıp yayımlamak.

d) Şûra konularıyla ilgili Şûra komisyonlarını oluşturarak raporların hazırlanmasını sağlamak ve bu komisyonların çalışacağı uygun ortamları temin etmek.

e) Şûranın genel değerlendirmesini yapmak, Bakana bilgi vermek.

f) Şûra kararlarının uygulanması ile ilgili koordineyi sağlamak ve gerekli takibi yapmak.

ALTINCI BÖLÜM

Çalışma Gruplarının Kuruluşu ve Görevleri

Çalışma gruplarının kuruluşu

MADDE 15  (1) Çalışma grupları Bakanlık görevlerine ilişkin konularda özel ihtisas gerektiren çalışmalarıgerçekleştirmek üzere, Bakanlık ilgili hizmet biriminin teklifi ve Bakanın onayı ile geçici olarak oluşturulur.

(2) Çalışma gruplarında, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere Bakanlık ve diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar görevlendirilebilir.

Çalışma gruplarının görevleri ve çalışma usulleri

MADDE 16  (1) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Yapılacak çalışmaların gerektirdiği ihtisas alanında araştırma ve inceleme yöntemlerini belirlemek, bu yöntemlere göre araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Özel ihtisas alanına ilişkin bilimsel yayınları izlemek, bu konularda çalışmalar yapan araştırmacı, bilim adamıile kurum ve kuruluşları tespit etmek ve Bakanlığa sunmak.

c) Çalışma konularına ilişkin konularda faaliyet raporları düzenlemek ve Bakanlığa sunmak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak.

(2) Toplantı usulü, sayısı ve yerleri çalışma grupları tarafından belirlenir.

(3) Çalışma grupları gerekli hallerde kendi üyelerinden oluşan alt çalışma grupları kurabilirler. Alt çalışma gruplarının çalışmalarının eşgüdümü çalışma grubu başkanınca sağlanır.

(4) Çalışma grupları yaptıkları çalışmalara ilişkin olarak, aylık faaliyet ve çalışmaların tamamlanmasının ardından sonuç raporları düzenlerler ve Bakanlığa sunarlar.

(5) Çalışma grubu üyeleri, araştırma ve inceleme çalışmalarına ilişkin olarak Bakanlığın onayı ile yurt dışı ve yurt içi seyahatler yapabilirler. Bakanlıkça onaylanan seyahatlere katılan çalışma grubu üyeleri seyahatlere ilişkin olarak ayrıca bir rapor düzenler ve bu raporlar aylık faaliyet raporlarının eki olarak Bakanlığa sunulur.

(6) Sekretarya ve raportörlük hizmetleri çalışma grubunca yürütülür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17  (1) 20/10/2011 tarihli ve 28090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik ŞûrasıYönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: