AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

2 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28695

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN   DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

HAKKINDA   KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR   YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de   yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun   Uygulama Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 –   (1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı   Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Rezerv yapı alanlarda, Kanunun   amacı çerçevesinde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve   güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek ve Kanunda öngörülen amaçlar   çerçevesinde kullanılmak üzere;

a) Riskli alanlar ile bu alanlar   dışındaki riskli yapılarda ikamet edenlerin nakledileceği rezerv konut ve   işyerleri,

b) Riskli alanlarda ve bu alanlar   dışındaki riskli yapılarda ikamet etmeyen kişilere satışı yapılabilecek her   türlü yapı ile gelir ve hasılât getirecek her türlü uygulama,

yapılabilir ve bu alanlar yeni   yerleşim alanı olarak kullanılabilir.”

MADDE 3 – Aynı   Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları   aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Riskli yapılar;

a) Bakanlıkça,

b) İdarece,

c) Bakanlıkça lisanslandırılan,

1) Kamu kurum ve kuruluşları,

2) Üniversiteler,

3) Sermayesinin en az yüzde kırkı   kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler,

4) Depremden korunma, deprem   zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin gelişmesine katkıda   bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları,

5) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı   Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan izin belgesi almış yapı   denetimi kuruluşları ile laboratuvar kuruluşları,

6) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı   Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, inşaat, jeoloji ve   jeofizik mühendisleri odalarına büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlar,

tarafından tespit edilir. Lisanslı   kurum ve kuruluşlar herhangi bir alan ile sınırlı olmaksızın Ülke genelinde   riskli yapı tespiti yapabilir.

(2) Riskli yapı tespit raporunun   hazırlanmasında görev alacak mühendislerin, ilgili meslek odalarına   üyeliklerinin devam ediyor olması, mesleklerinde fiilen en az beş yıl   çalışmış olmaları, Bakanlıkça açılan eğitim programlarına katılarak en az bir   katılım belgesi almış olmaları ve bu hususları belgelendirmeleri gerekir.   Lisans başvurusunda bu belgelerden başka herhangi bir belge istenmez.”

(3) Lisans başvurusunda Bakanlığa   sunulan belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi, riskli yapı   tespitinin gerçeğe aykırı olarak yapıldığının anlaşılması, beşinci fıkra   hükmüne ve 7 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmüne aykırı davranılması   hallerinde; tespite konu lisanslı kurum ve kuruluşların lisansı Bakanlıkça   iptal edilir.”

“(5) Lisanslı kurum ve kuruluşlarda   riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin, Bakanlıkça açılacak eğitim   programlarına katılmaları ve katılım belgesi almaları zorunludur. Bakanlıkça   açılan eğitim programlarına katılıp en az bir katılım belgesi almayan mühendisler   riskli yapı tespitinde görev alamaz.”

MADDE 4 – Aynı   Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları   aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Riskli yapılar, Ek-2’de yer   alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara göre tespit edilir.”

“(3) İtiraz üzerine yeniden rapor   tanzim edilmesi gereken haller ve raporun gerçeğe aykırı düzenlendiğinin   tespit edilmesi halleri hariç olmak üzere, her yapı için sadece bir adet   riskli yapı tespiti raporu düzenlenebilir. Lisanslandırılmış kurum ve   kuruluşlar riskli yapı tespit talebi üzerine, o yapı hakkında daha önce   riskli yapı tespit raporu düzenlenip düzenlenmediğini elektronik yazılım   sistemi üzerinden kontrol eder. Riskli yapı tespit raporunda, tespite konu   binanın Ulusal Adres Veri Tabanında belirtilen adresinin ve bina kodunun yer   alması zorunludur.

(4) Riskli yapı tespitine ilişkin   raporların bir örneği, tespit tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde,   tespiti yapan İdarece veya lisanslandırılmış kurum veya kuruluşça, tespite   konu yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe gönderilir. Müdürlükçe, raporların   birinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği   incelenir ve herhangi bir eksiklik veya yanlışlık tespit edilmesi halinde bu   raporlar gerekli düzeltmeler yapılmak üzere raporu düzenleyen kurum veya   kuruluşa iade edilir. Yapılan incelemede raporlarda herhangi bir eksiklik ve   yanlışlığın bulunmadığının tespit edilmesi halinde, riskli yapılar,   Müdürlükçe en geç on iş günü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde   belirtilmek üzere, ilgili tapu müdürlüğüne bildirir. Müdürlükçe veya riskli   yapı tespitine karşı yapılan itirazı inceleyen teknik heyetçe, riskli yapı   tespit raporunda tespit edilen eksiklik veya yanlışlıkların, raporu   düzenleyen kurum veya kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içinde   düzeltilmesi ve raporun Müdürlüğe sunulması zorunludur.

(5) İlgili tapu müdürlüğünce, tapu   kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden   itibaren onbeş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe itiraz   edilebileceği, aksi takdirde İdarece altmış günden az olmamak üzere verilecek   süre içinde riskli yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle,   aynî ve şahsî hak sahiplerinin Ulusal Adres Veri Tabanında belirtilen   adreslerine, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ   edilir ve yapılan bu tebligat yazılı olarak veya elektronik ortamda Müdürlüğe   bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı   Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 –   (1) Riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazın reddedilmesi veya riskli   yapı tespitine itiraz edilmemesi suretiyle, riskli yapı tespitinin   kesinleşmesi halinde Müdürlük, gerekli tebligatların yapılmasını ve riskli   yapının yıktırılmasını İdareden ister.

(2) İdarece;

a) Altmış günden az olmamak üzere   süre verilerek riskli yapıların yıktırılması yapı maliklerinden istenilir.

b) Yıkım ruhsatı; yapı maliklerinden   biri veya birkaçının veya bunların vekillerinin müracaatı üzerine, yıkılacak   yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin   kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin   sunulmasına ve yıkım sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine   istinaden, maliklerin muvafakati aranmaksızın altı iş günü içerisinde   düzenlenir.

c) (a) bendinde verilen bu süre   içerisinde riskli yapıların yıktırılıp yıktırılmadığı mahallinde kontrol   edilir ve riskli yapılar, malikleri tarafından yıktırılmamış ise, yapının   idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek otuz günden az olmak üzere ek   süre verilerek tebligatta bulunulur.

ç) (a) ve (c) bentlerinde belirtilen   şekilde verilen süreler içinde riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması   hâlinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen   hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenilir ve maliklere   verilen süreler içinde riskli yapıların yıktırılmadığı mülki amire   bildirilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca maliklerce   yıktırılmayan riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma   masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere,   mahalli idarelerin de iştiraki ile mülkî amirler tarafından yapılır veya   yaptırılır.

(4) Riskli yapıların tespiti,   tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında İdarece veya   Müdürlükçe tutanak tutulur ve bunlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237   sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet   Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Riskli yapıların tespiti, bu   yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin   gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında ise, tabi oldukları   ceza ve disiplin hükümleri uygulanır.

(5) İdare tarafından yapılan yıktırmanın   masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, yıkılan   binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere, tapu   kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek   belirtmesinde bulunarak Bakanlığa ve yıkılan binanın aynî ve şahsî hak   sahiplerine bilgi verir.

(6) İdare, tahliye edilerek   yıktırılan riskli yapılara ve tahliye veya yıkım işlemleri   gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık   periyotlar hâlinde Müdürlüğe bildirir. Yukarıdaki fıkralara göre   yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya Müdürlükçe yıkılır veya yıktırılır.”

MADDE 6 – Aynı   Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(1) İlgili kurum, uygulama   alanındaki taşınmazların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösteren haritayı   veya krokiyi yapar veya yaptırır ve bu taşınmazların maliklerini ve bunların   adreslerini tespit eder veya ettirir.”

MADDE 7 – Aynı   Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Kanunun 3 üncü maddesi   kapsamında Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılan taşınmazlar, bu   taşınmazlardan, Bakanlığın talebi üzerine TOKİ’ye veya İdareye devredilenler   ve Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Bakanlık ile bağlı veya ilgili   kuruluşu arasında akdedilecek protokole konu edilenler üzerinde, Kanun   kapsamındaki uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yeni taşınmazların   kendileri ile anlaşma sağlanan gerçek kişiler veya mirasçıları ile tüzel   kişiler adına tapuya tescil edilmesi, ilgili kurumun isteği üzerine tapu   müdürlüğünce gerçekleştirilir. Bu taşınmazlar ile ilgili olarak tapuda işlem   yapılmasını gerektiren diğer hallerde de, ilgili kurumun isteği üzerine, tapu   müdürlüğünce işlem tesis edilir.”

MADDE 8 – Aynı   Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“(1) Uygulama alanındaki   taşınmazların maliklerine konut veya işyeri verilmesinden sonra, arta kalan   konut veya işyerlerinin bulunması halinde, belirtilen yapılarda kiracı veya sınırlı   ayni hak sahibi olarak, en az bir yıldır ikamet edenler veya işyeri   işletenler ile Kanun uyarınca taşınmazları kamulaştırılanlara bu konut veya   işyerlerinden verilmek üzere sözleşme yapılabilir.”

MADDE 9 – Aynı   Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde   değiştirilmiştir.

“Riskli yapıların bulunduğu parsellerde, riskli alanlarda ve   rezerv yapı alanlarında yapılacak uygulamalar

MADDE 15 –   (1) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapılarda Kanun   kapsamında öncelikle maliklerce uygulama yapılması esastır. Kanun kapsamında   yapılacak bu uygulamalara ilişkin iş ve işlemlerde ilgili kurum maliklere   yardımcı olmakla yükümlüdür.

(2) Riskli yapılarda, Kanunun 6 ncı   maddesinin birinci fıkrası uyarınca, parsellerin tevhit edilmesine, münferit   veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden   bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı   ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine bütün maliklerce oybirliği   ile karar verilememiş ise, riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna   kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit   ettirilir ve maliklerden birinin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak   tebligat ile bütün malikler toplantıya çağrılır. Toplantıda yürütülecek   uygulamalar konusunda riskli yapının değeri de gözetilerek bütün maliklerce   oybirliği ile anlaşmaya çalışılır. Oybirliği ile anlaşma sağlanamaması   halinde yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların   en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve   karara katılan maliklerce imzalanır. Bu karar, karara katılmayanlara ve   toplantıya iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu   tebliğde, onbeş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız   bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya   ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara   açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde,   bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına   resen tescil edileceği bildirilir.

(3) Anlaşmaya katılmayan maliklerin   bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; 15/A maddesinde belirtilen usule   göre, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık   artırma usulü ile satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde,   bu paylar, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına   resen tescil edilir ve en az üçte iki çoğunluk ile alınan karar çerçevesinde   değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun   görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda, paydaşların kararı   ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.

(4) Malik ile yapılan anlaşmanın   şartlarının tapu kütüğünde belirtilmesi de dahil olmak üzere, tapu tesciline   ilişkin işlemler Müdürlük vasıtasıyla gerçekleştirilir.

(5) Kanunun 6 ncı maddesinin birinci   fıkrası uyarınca, üzerindeki riskli binanın yıkılmasından sonra arsa haline   gelen taşınmazın satışına karar verilmesi halinde, bu satışın öncelikle   Bakanlığa veya Bakanlığın uygun gördüğü bağlı veya ilgili kuruluşuna veyahut   da İdareye veya TOKİ’ye teklif edilmesi gerekir.

(6) Bakanlıkça uygun görülmesi   hâlinde, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, arsa payları   satın alınanlar ile 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde konut veya işyeri   sözleşmesi yapılabilir.

(7) Bir parselde birden fazla yapı   bulunması ve bu yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması   halinde, bu yapılar birlikte değerlendirilerek, yürütülecek uygulamaya sahip   oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar   verilir.

(8) Bir parselde birden fazla yapı   bulunması ve bu yapılardan bazılarının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması   halinde;

a) İlgili tapu müdürlüğünce, parsel   üzerinde bulunan bütün yapıların değil, sadece riskli olarak tespit edilen   yapıların tapu kütüğüne riskli yapıdır belirtmesi işlenir. Riskli olarak   tespit edilen bu yapıların yeniden inşası için düzenlenecek yapı ruhsatı,   diğer maliklerin haklarının menfi olarak etkilenmemesi şartıyla, bütün   maliklerin değil, sadece riskli yapıların maliklerinin talep ve muvafakatine   istinaden düzenlenir.

b) Riskli olarak tespit edilen bu   yapıların birlikte değerlendirilebilmesi için, bu yapıların bulunduğu alanın   risksiz olan yapıların bulunduğu alandan ifrazı mümkün ise, ifraza, parsel   üzerindeki bütün maliklerin sahip oldukları hisseleri oranında en az üçte iki   çoğunluğu ile karar verilir.

(9) Üzerindeki yapıların tamamının   riskli yapı olarak tespit edilmiş olması şartı ile tevhidi mümkün olan birden   fazla parselin tevhid edilmesine, üzerindeki riskli yapıların   yıktırılmasından sonra, her parselde ayrı ayrı sahip oldukları hisseleri oranında   maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu parsel veya   parsellerin arasında veya bitişiğinde bulunan yapılaşmamış boş parsellerin,   riskli yapıların bulunduğu parsellerle tevhid edilmek suretiyle birlikte   değerlendirilebilmesi için, boş parsellerdeki bütün maliklerin oybirliği ile   karar alması gerekir. Tevhidden sonra yapılacak uygulamaya tevhid ile oluşan   parselde sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki   çoğunluğu ile karar verilir.

(10) Riskli alanlarda;

a) Malikler tarafından yürütülecek   uygulamalarda parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek   veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına,   payların satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden   değerlendirilmesine,

b) Üzerindeki bina yıkılarak arsa   haline gelen taşınmazlarda ilgili kurum tarafından yürütülecek uygulamalarda   uygulanacak projeye,

sahip oldukları hisseleri oranında   maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.

(11) Riskli alanda veya riskli   yapıların bulunduğu parselde risksiz yapı bulunması halinde, bu yapı uygulama   dışı tutulabilir. Bu durumda risksiz binanın bulunduğu alan ifraz edilebilir.   İfraz imkânı yok ise maliklerin anlaşması halinde risksiz binanın hâlihazır durumu   korunabilir. Ancak, uygulama bütünlüğü bakımından bu risksiz yapılardan   Bakanlıkça gerekli görülenler Kanun hükümlerine tabi olur.

(12) Kanun kapsamında Bakanlıkça   yürütülen uygulamalar neticesinden elde edilecek gelir ve hasılat, Kanunun 7   nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, dönüşüm projeleri özel   hesabına gelir olarak kaydedilir. Kanun kapsamında İdare ve TOKİ ile gerçek   veya özel hukuk tüzel kişilerince yürütülen uygulamalardan elde edilen gelir   ve hasılat dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmez. İdare ve   TOKİ tarafından Kanun kapsamında yürütülen uygulamalarda elde edilen gelir ve   hasılat, kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere İdare ve TOKİ’nin   hesaplarına gelir olarak kaydedilir ve bu gelirler, kentsel dönüşüm   uygulamaları dışındaki işler için kullanılamaz. Ancak, İdare ve TOKİ   tarafından yürütülen uygulamalara Bakanlıkça kaynak aktarımı yapılmış ise, bu   uygulamalardan elde edilecek gelir ve hasılatın belirli bir oranının dönüşüm   projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmesi yönünde Bakanlık ile İdare   veya TOKİ arasında protokol düzenlenebilir.”

MADDE 10 – Aynı   Yönetmeliğe başlığıyla birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Açık artırma usulü ile satış

MADDE 15/A –   (1) Riskli binaların yıkılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazların   yeniden değerlendirilmesi konusunda, sahip oldukları hisseleri oranında   paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karar, anlaşmanın şartları ve   riskli yapının Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren   lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilen değeri Müdürlüğe   bildirilir.

(2) En az üçte iki çoğunluk ile   alınan karara katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa   paylarının rayiç değerini tespit etmek ve satış işlemini gerçekleştirmek   üzere, Müdürlük bünyesinde, biri başkan ikisi üye olmak üzere, en az üç   kişiden oluşan Bedel Tespiti ve Satış Komisyonu teşkil olunur. Rayiç değer,   maliklerce Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren   lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilen riskli yapının değeri de   gözetilerek bu Komisyonca belirlenir.

(3) Müdürlük, satışın yapılacağı   yeri ve zamanı, bütün maliklere elden veya maliklerin adrese dayalı nüfus   kayıt sistemindeki adreslerine taahhütlü posta yoluyla tebliğ eder. Taahhütlü   posta yoluyla yapılan tebliğde, tebliğ evrakının postaya verildiği tarihi   izleyen onuncu günün sonunda tebligat yapılmış sayılır. Açık artırma ile   satış tarihi, tebliğ tarihinden itibaren en az yedi gün sonra olacak şekilde   belirlenir.

(4) Açık artırma ile satışa ilişkin   tebliğ ile birlikte, satışı yapılacak payın tapu kütüğünün beyanlar hanesine,   6306 sayılı Kanuna göre satış işlemine tabi olduğu ve satışa veya taşınmazın   devrini gerektiren benzeri bir işleme tabi tutulamayacağı yönünde belirtme yapılması   ilgili tapu müdürlüğünden yazılı olarak istenilir.

(5) Satışı yapılacak payın üzerinde   ipotek bulunması, satış işlemine engel teşkil etmez, ancak, satış işleminden   önce ipotek alacaklısına haber verilmesi zorunludur.

(6) Açık artırmaya en az üçte iki   çoğunluk ile anlaşan paydaşlar dışında herhangi biri katılamaz. Satışı   gözlemci olarak izlemek isteyenler ile payı satışa çıkarılan malikler satışın   yapıldığı salona alınabilir. Ancak, bunların açık artırmaya müdahale etmesine   müsaade edilmez. Açık artırma için belirlenen saatten sonra satış salonuna   kimse alınmaz.

(7) Açık artırmaya katılan   paydaşların kimliği kontrol edilerek bir tutanak ile kayıt altına alınır.   Katılımcı durumunu gösteren tutanağın tanziminden sonra, Komisyon Başkanınca,   satışa çıkarılan arsa paylarına ilişkin bilgilerin satışa katılanlara   bildirilir ve satış işlemi başlatılır. Komisyon Başkanı, rayiç bedelin   altında olmamak üzere satışa katılan paydaşlardan, sözlü olarak pey   sürmelerini ister. Sürülen peyler arttırma tutanağına yazılarak, karşılığı   pey sahibi tarafından imzalanır. Arttırma işlemine devam etmeyecek   taliplerin, keyfiyeti arttırma tutanağına yazması ve imzalaması zorunludur.

(8) Komisyon, yedinci fıkrada   belirtilen şekilde yapılan satış işlemi sonunda, tespit edilen rayiç bedelden   az olmamak üzere, en yüksek bedeli teklif eden paydaşa satış yapılmasını   karara bağlar ve bu paydaştan satış bedelinin yedi gün içerisinde banka   nezdinde açtırılacak vadeli hesaba yatırılması istenilir. Bu süre içerisinde   satış bedeli yatırılmaz ise, ikinci en yüksek teklif sahibine satış yapılır.

(9) Açık arttırma ile satışa iştirak   eden tek bir paydaş olması halinde, belirlenen rayiç değerinden az olmamak   üzere bu paydaşın vereceği teklif geçerli kabul edilir.

(10) Satış bedelinin yatırılmasından   sonra, satış işlemi, tapuda yeni malik adına tescil yapılmak üzere,   Müdürlükçe ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. İlgili tapu müdürlüğünce   tescil işlemi tamamlandıktan sonra, payı satılan ilgiliye durum bildirilir.

(11) Satış işlemi tamamlanıp   Komisyonca karara bağlanmadan evvel, üçte iki çoğunluk ile alınan karara   katılmayan maliklerin, üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul etmeleri   halinde, açık artırma ile satış işlemi geçersiz sayılır.”

MADDE 11 – Aynı   Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları   aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki sekizinci ve   dokuzuncu fıkralar eklenmiştir.

“(1) Anlaşma ile tahliye edilen   uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut   ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe   kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün   olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı   yapılabilir. Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını, yardım süresi ise, 18 ay’ı   geçemez. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından   yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.”

“(3) Birinci fıkrada belirtilen   yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya   işyeri işletenlere, birinci fıkraya göre belirlenen aylık kira bedelinin iki   katı kadar defaten kira yardımı yapılabilir.

(4) Kira yardımı başvuruları;   Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli alan veya rezerv   yapı alanlarında ilgili kuruma, riskli alan dışındaki riskli yapılarda ise   Müdürlüğe yapılır.

(5) Kira yardımları;

a) Riskli alan veya rezerv yapı   alanlarında talebin uygulamayı yapan İdare veya TOKİ’ce uygun görülmesi ve   onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek üzere   İdare veya TOKİ’nin hesabına,

b) Riskli alan dışındaki riskli   yapılarda talebin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa   gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına   veya ilgililerine ödenmek üzere İdarenin hesabına,

yapılır.”

“(8) İdare veya TOKİ, Kanun   kapsamında yaptıkları uygulamalarda kendi bütçelerinden kira yardımı   yapabilir.

(9) Kanun kapsamında;

a) İlgili kurum veya gerçek veya   özel hukuk tüzel kişilerince yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve   tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alman   harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve   diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise   banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır.

b) Riskli alanlarda gerçek kişiler   veya özel hukuk tüzel kişilerince, İlgili kurum adına değil de kendi adlarına   uygulamada bulunulması halinde, riskli alanlardaki yapıların mevcut alanları   için daha önce belediyelerce alman harç ve ücretlere ilave olarak, sadece   kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan   harç ve ücret farkları alınır.

c) Uygulama alanındaki mevcut   yapıların İmar Mevzuatına uygun olup olmadığına bakılmaksızın, (a) ve (b)   bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.

ç) Alınmaması gereken harç, vergi ve   ücretler şunlardır.

1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı   Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan noter harçları.

2) Harçlar Kanununun 57 nci maddesi   uyarınca alınan tapu ve kadastro harçları.

3) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı   Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu, 80 inci, 84 üncü ve Ek 1 inci maddesi   uyarınca belediyelerce alınan harçlar.

4) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı   Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tâbi kâğıtlar sebebiyle alınan   damga vergisi.

5) 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı   Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan veraset ve intikal vergisi.

6) Kurum ve kuruluşlarca döner   sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler; Belediye Gelirleri   Kanununun 86 ncı, 87 nci, 88 inci ve 97 nci maddeleri ile 3/5/1985 tarihli ve   3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci ve 23 üncü maddeleri uyarınca alınan her   türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya ilişkin olarak 1/7/1993   tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği   uyarınca alınanlar da dahil olmak üzere, belediye meclisi kararı ile   belirlenen ve alınan her türlü ücret.

7) Kullandırılacak kredilerden   dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider   Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri   vergisi.”

MADDE 12 – Aynı   Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde   değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“(4) Plan teklifleri; İdarece veya   ilgililerince, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında kentsel tasarım   projesi ile birlikte, riskli yapı veya yapıların bulunduğu parsellerde ise,   Bakanlıkça talep edilmesi halinde kentsel tasarım projesi ile birlikte   hazırlanır ve planlama alanı ile yakın çevresinin meri planları, mevcut   durumu gösteren bilgi ve belgeler ve ilgili kurum ve kuruluş görüşleri ile   birlikte Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça uygun görülen plan teklifleri, aynen   veya değiştirilerek onaylanır.”

“Kültür ve Turizm Bakanlığı görüşünü otuz gün içerisinde   bildirir.”

MADDE 13 –   Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Riskli yapıların tespitinde geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 –   (1) Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esasların   yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay süre ile hem anılan Esaslarla ve   hem de 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem   Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre riskli yapı   tespiti yapılabilir. Altı ayın sonunda riskli yapı tespitleri sadece Ek-2’de   yer alan Esaslara göre yapılabilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği   tarihten önce Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlarda riskli yapı   tespit raporu hazırlanmasında görev yapan mühendislerin, bu maddenin   yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlıkça açılacak eğitim   programlarına katılarak en az bir katılım belgesi almaları zorunludur. Aksi   takdirde bu mühendisler altı ayın sonunda riskli yapı tespitinde görev   alamazlar.”

MADDE 14 – Aynı   Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-2 eklenmiştir.

MADDE 15 –   Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı   yürütür.

 

                                     

   

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

   

   

Tarihi

   

   

Sayısı

   

   

15/12/2012

   

   

28498

   

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: